Dun nan Gall

Tá an dan seo thios scríofa le filí Albanach Derick Thompson. Tá sé foilsithe insan Faber Book of Twentieth Century Scottish Poetry. Cha fágainn sé slan le Dun na nGall, ach leis an teanga binn den cheantair sin.

Mar cainteoir Gaeilge na hAlban, biodh an cainiuint aitiuil seo go ana cosuil a cuid teanga fein, no is é sin an mead a duirt uncal do mo chuid agus mé i mo paiste beag, thartfa seacht bliaina d’aois. Cha raibh sé abalta an Gaeilge Atha Cliath den fear an phoist (mar a duirt sé) a thuigbheal chomh maith leis an teanga de iascairi Albanacha a bheas ag cuir isteach leis an cuan ó am go h-am.

Dun nan Gall

Far a bheil a’ Ghàidhlig sgrìobht air na creagan
an sin dh’fhan i,
is pàisdean luideagach ga caitheamh, a stiallan sgaoilte air na rubhachan an iar,
os cionn na mara
far a bheil grian na h-Eireann a’ dol sios,
is grian Ameireagaidh ag èirigh le èigheachd’s caithream

Cha bheathaich feur a chànain seo
chan fhàs i sultmhor an guirt no ‘n iodhlainn;
fòghnaidh dhi beagan coirce ‘s eòrna,
cuirear grad fhuadachachd;
chan iarr i ach, cleas nan gobhar, a bhith spoghail
os cionn muir gorm, air na bideanan biorach

Gus an tog a’ chlann luideagach leoth’ i
air bàta-smùid a Shasainn,
no a Ghlaschu, far a fiagh i bàs,
an achlais a peathar –
Gàidhlig rìoghail na h-Albann ‘s na h-Eireann
‘na h-ìobairt-reite air altair beairteis.

A slightly inhuman presence that bans bad comments and works late at night to remove the wrinkles in Slugger’s technical carpet. You will need to know about the comments policy to stay off the fightin’ side of me and there is a bit of background about me here. You can email me using this spam-proof link if you really need to, and Slugger is @sluggerotoole on Twitter. But above all, remember, Play the ball and not the man.